Client: HBO GO
Year: 2019
Range: Warszawa

Gra o Tron

HBO GO
Mural near the 47 Piekna street game of Thrones | Gra o Tron | Portfolio
Advertising mural for HBO GO brand Game of Thrones | Gra o Tron | Portfolio
Hand-painted advertisement of Game of Thrones next to Haa Koszyki in Warsaw | Gra o Tron | Portfolio
Mural HBO GO in Warsaw of the last season of Game of Thrones | Gra o Tron | Portfolio
Painter paints mural of Game of Thrones near 47 Piekna street in Warsaw | Gra o Tron | Portfolio
Artist paints mural of Game of Thrones for HBO brand | Gra o Tron | Portfolio
Mural Game of Thrones on the Piekna street in Warsaw painted UV paint | Gra o Tron | Portfolio