Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I.   Definicje

 

1.   Administrator – GOOD LOOKING STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Warszawie, ul. Al. Niepodległości 138/12, 02-554 Warszawa, będąca administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników, przetwarzanych w Serwisie.

2.   Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

3.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4.   Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora w sieci Internet w domenie http://goodlooking.pl/.

5.   Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, przeglądająca opublikowane w nim treści i korzystająca z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 

II. Informacje wstępne

 

1.   Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkowników Serwisu, w tym ich dane osobowe.

2.   Polityka stanowi wyraz realizacji przez Administratora względem Użytkowników obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

3.   Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem Serwisu, pełniąc tym samym rolę administratora tych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.

4.   Niezależnie od niniejszej Polityki, w Serwisie – w formie odrębnych dokumentów - opublikowano informacje o sposobie przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u Administratora, jego klientów i usługodawców, a także ich przedstawicieli, pracowników i współpracowników. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.

 

III.   Zakres danych zbieranych w Serwisie

 

2.   W Serwisie dostępne są funkcjonalności, z których można korzystać:

a)   anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika - dotyczy to w szczególności możliwości zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie. W takim wypadku gromadzone w Serwisie dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi Serwis;

b)   po podaniu danych, pozwalających na jednoznaczną identyfikację Użytkownika – w sytuacji, gdy Użytkownik dobrowolnie wypełni formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, podając określony w nich zakres swoich danych osobowych. Zakres wymaganych danych uzależniony jest od rodzaju danej funkcjonalności, z której chce skorzystać Użytkownik.

3.   Za pośrednictwem Serwisu zbierane są następujące dane:

a)   dane gromadzone automatycznie, którymi w szczególności są następujące informacje:

-  adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

-  typ urządzenia,

-  nazwa urządzenia (identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa),

-  czas nadejścia zapytania,

-  pierwszy wiersz żądania http,

-  kod odpowiedzi http,

-  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

-  informacje o interakcji urządzenia Użytkownika z Serwisem, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach. [MD1] 

Zebranie powyższych informacji pozwala Administratorowi lepiej zrozumieć ruch w Serwisie oraz dowiedzieć się skąd pochodzą Użytkownicy i jakie treści są dla nich najbardziej interesujące. Administrator używa tych informacji do jego wewnętrznych analiz i do poprawy jakości i trafności Serwisu dla osób odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnej technologii śledzenia, co zostało wyjaśnione w pkt V poniżej. Informacje te będą stanowiły dane osobowe tylko wtedy, gdy Administrator będzie mógł je skojarzyć z poszczególnymi Użytkownikami.

b)   dane osobowe podawane w Serwisie przez Użytkowników dobrowolnie, poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie, wykorzystywanych w celach wyraźnie określonych przez Administratora.

 

VI.      Sposób przetwarzania danych osobowych

 

1.   Dane osobowe Użytkowników zgromadzone w Serwisie przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

a)   w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegających w szczególności na:

i.  możliwości komunikacji z Użytkownikami w sprawach przez nich określonych, tj. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Użytkowników bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”;

ii. dostosowywaniu treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie do oczekiwań i zachowań Użytkowników, w celu zwiększenia satysfakcji korzystania z Serwisu i polepszania jakości dostępnych w nim funkcjonalności;

iii.   tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, umożliwiających zarządzanie Serwisem, planowanie kierunków jego rozwoju oraz udostępnianych w nim funkcjonalności, a także zwiększanie ich jakości;

iv.   zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie działania Serwisu, w tym przeciwdziałaniu nadużyciom i ich skutkom, w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu;

b)   w celach marketingowych, na które Użytkownicy wyrazili zgodę w Serwisie - przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w tym celu odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c)   w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z prowadzoną przez niego działalnością w Serwisie - przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w tym celu odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.   Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane przez Administratora przez okres realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Po ich upływie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników przez okres wynikający z przepisów prawa (jeśli przepisy taki okres określają) lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkownika lub Administratora, powstałych w związku z udostępnianiem Serwisu przez Administratora i z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Jednocześnie zaznaczamy, że dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika, nie będą przetwarzane dłużej niż do cofnięcia zgody przez Użytkownika, zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora nie będą przechowywane dłużej niż do ewentualnego wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

3.   Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkowników następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)   organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b)   podmiotom przetwarzającym dane osobowe Użytkowników w imieniu i na zlecenie Administratora w związku z usługami świadczonymi przez te podmioty na rzecz Administratora na potrzeby działania Serwisu, w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych, analitycznych, marketingowych, prawnych.

4.   Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a)   prawo dostępu do własnych danych osobowych;

b)   prawo do sprostowania danych osobowych;

c)   prawo do usunięcia danych osobowych;

d)   prawo do przenoszenia danych osobowych;

e)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h)   prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.   Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.   Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

7.   Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian.

 

V. Informacja dotycząca plików cookies

 

1.   Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Klienta przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty Użytkownika lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy Użytkownik z niego korzysta.

2.   Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

3.   W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:[MD2] 

a)   cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;

b)   cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;

c)   cookies własne - ustawiane przez Serwis;

d)   cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy, np. Google Analytics, Facebook, itp.

4.   Administrator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:[MD3] 

a)   zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;

b)   dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji Użytkownika;

c)   zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);

d)   reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji Użytkowników, Serwis wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach Użytkowników w Serwisie oraz o ich zainteresowaniach. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google, jak również na innych stronach internetowych do preferencji Użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads).

5.   Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.

6.   Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

7.   Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu.

8.   Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi dotyczącymi Użytkowników, nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnych Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

VI.      Dane do kontaktu


Adres e-mail: hello@goodlooking.pl