Client: AkzoNobel Poland
Year: 2013
Range: Pilawa

Akzopedia

AkzoNobel Poland
Akzopedia wall design mural  | Akzopedia | Portfolio
Painting interior for AkzoNobel Akzopedia  | Akzopedia | Portfolio
Akzopedia AkzoNobel Polska Wall Design | Akzopedia | Portfolio
Painting on the wall in AkzoNobel Polska Wall Design | Akzopedia | Portfolio